Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Aluvision NV.

 • Maatschappelijke zetel: Clemence Dosschestraat 44, 9800 Deinze (Belgium)
 • Telefoonnummer: + 32 (0)9 381 54 70
 • E-mail: info@aluvision.com
 • Registratienummer: BE 0479.828.613

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze volledige disclaimer, dienovereenkomstig, indien u niet akkoord bent met deze disclaimer of een deel ervan, mag u deze website niet gebruiken.

 

Intellectuele eigendom en copyrightkennisgeving

De inhoud van deze website, inclusief de lay-out, de structuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, gegevens, concepten, product- en bedrijfsnamen, teksten, prijzen en muziek zijn voorbehouden en zijn de exclusieve eigendom van Aluvision NV of hun respectievelijke rechtmatige eigenaars. Door deze website te gebruiken, behoudt u zich niet het recht om de inhoud ervan te gebruiken. Het is ten strengste verboden om materiaal van deze website te reproduceren, opnieuw te publiceren, te verkopen, te verhuren, te tonen, opnieuw te verspreiden om welke reden dan ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het materiaal. Materiaal van deze website downloaden of het opslaan op uw computer is niet toegestaan. Cachen in een webbrowser is toegestaan.

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie wordt op geen enkele manier aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker van deze website. Voor zover deze website en de diensten op deze website kosteloos worden verstrekt, is Aluvision NV niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van deze website of door het gebruik van gegevens op deze website.

 

Beperkte garanties

Aluvision NV biedt geen garantie voor de volledigheid of juistheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Aluvision NV garandeert niet dat de website en/of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven. Gebruikers van deze website hebben geen recht op enige compensatie of andere betaling bij beëindiging, wijziging of storing van de website diensten.

 

Privacyverklaring

Aluvision NV hecht veel belang aan uw privacy. In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25/05/2018), schetsen we hoe potentiële persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van deze website. Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat u persoonlijke informatie moet verstekken, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Achternaam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfswebsite
 • Activiteit van het bedrijf
 • Land waar het bedrijf gevestigd is
 • Postcode van het bedrijf
 • Staat van het bedrijf

Waarom verzamelen we deze data?

Alle informatie die door een gebruiker van de website op deze website wordt meegedeeld, wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het verzoek tot informatie van de gebruiker. Aluvision NV zal technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Registratie op deze website geeft de gebruiker toegang tot het online downloadcentrum. De gegevens op het downloadcentrum worden als vertrouwelijk beschouwd en zijn niet beschikbaar voor het publiek. Daarom is registratie van gebruikers verplicht. De van de gebruiker gevraagde informatie zal gebruikt worden om hem/haar te helpen bij zijn/haar informatieverzoeken. De informatie wordt ook gebruikt om een gebruiker sneller in contact te brengen met een vertegenwoordiger van Aluvision NV.

Derden

Uw gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden.

Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG heeft elke gebruiker het wettelijke recht om zijn persoonlijke gegevens te controleren en om te vragen dat zijn gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden (het recht om vergeten te worden). U kan zich, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing van Aluvision NV.

Gelieve uw verzoek te richten aan: Aluvision NV, Clemence Dosschestraat 44, 9800 Deinze, info@aluvision.com, +32 9 381 54 70

Data opslag

Aluvision NV zal uw gegevens opslaan totdat u een verzoek indient om deze te verwijderen.

 

Gebruik van cookies

Aluvision NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar https://www.aluvision-outdoor.com bent gekomen of waarlangs je het verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan deze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst met als enig doel de website aan te passen aan de behoeften van frequente bezoekers en de website verder te verbeteren voor toekomstig gemak. Elke gebruiker kan toestemming verlenen of weigeren voor het gebruik van cookies bij het bezoeken van de website. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites bij te houden. U kunt het gebruik van cookies zelf uitschakelen tijdens een eerste bezoek of via de instellingen van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw gebruikerservaring op deze website kan verminderen.

 

Scheidbaarheid

Voor zover enige bepaling in deze disclaimer als niet-afdwingbaar en/of onwettig wordt beschouwd, blijven alle overige bepalingen van deze disclaimer ongewijzigd en blijven deze volledig geldig en van kracht.

 

Variatie

Aluvision NV kan deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. De herziene disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website vanaf het moment dat de herziene disclaimer op de website wordt gepubliceerd.

 

Wet & jurisdictie

Deze disclaimer is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken te Gent.

 

Privacyverklaring voor de gebruikers van Jobtoolz

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25/05/18) vragen wij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure, omwille van uiteenlopende redenen, gedeeld werden, bij te houden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor rekruterings- en selectiedoeleinden of het afsluiten van onderlinge overeenkomsten. Indien er verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie voorkomt, dan zal Aluvision NV de nodige technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen.

Welke gegevens verzamelen we?

Waarom verzamelen we deze data?

Uw persoonsgegevens zullen enkel in het kader van selectiedoeleinden en/of het uitvoeren van een overeenkomst gebruikt worden.

Derden

Uw gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden.

Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG heeft elke gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens te controleren, te laten corrigeren of verwijderen. U kan zich, kosteloos en op verzoek, op elk tijdstip, verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Gelieve uw verzoek te richten aan: Aluvision NV, Clemence Dosschestraat 44, 9800 Deinze, info@aluvision.com, +32 9 381 54 70

Data opslag

Aluvision NV zal uw gegevens opslaan totdat u een verzoek indient om deze te verwijderen.